Metsa &
metsamaa hind 2023

Metsamaa &
metsa hektari hind

Metsa hind sõltub metsa asukohast, selle liigist, suurusest ja kvaliteedist. Samuti võivad mõjutada metsa hinda turuhinnad, nõudlus ja tarbimine, metsa puidu tootlikkus ja metsa hooldustööd.

Männikute hind

Maksimaalne hind:

37 000 € / hetkar

Kuusikute hind

Maksimaalne hind: 

26 000 € / hetkar

Kaasikute hind

Maksimaalne hind:

20 000 € / hetkar

Lepikute hind

Maksimaalne hind:

6000 € / hetkar

Tasuta metsa hindamine

Metsa hindamise protsessis hindame metsa puistu koosseisu, küpsust, kasvukohatüüpi, metsamajandamisvõtteid ja muud tegurid, et saada täpne hinnang metsa turuväärtusele.

 Hinnapakkumine on täiesti tasuta.

Metsa hindamine võib olla vajalik mitmel põhjusel, näiteks metsa müügi või üüri korral, metsamaa ostu-müügi lepingu sõlmimisel või metsamaa pärandamisel. Meie hindajad on kvalifitseeritud.

Võtame teiega ühendust ja pakume teile lisateavet hindamise protsessi kohta ning anname teile täpse hinnapakkumise. Meie eesmärk on aidata teil teha teadlikke otsuseid metsamaa kasutuse ja majandamise osas.

 

Küsi pakkumist

Metsa hind - Millest sõltub metsamaa hind?

Metsamaa hind sõltub paljudest teguritest ning esimese sammuna tuleb otsustada, kas soovitakse müüa metsamaterjali või müüa metsa kui kinnistut tervikuna või ainult sellel kasvavat metsa.

Peamised tegurid, mis mõjutavad metsa hinda, on:

Puistu küpsus

Puistu arengu määrab metsamajandamisvõtete valik. Kõige majanduslikult kasumlik on küps puistu majandamine lageraie meetodil, sest suured puud annavad väärtuslikumat saagikust – palki. Tänapäeval on lageraie enimlevinud metsamajandamise tehnika, sest suurte metsamasinate (harvester, forvarder) suure tööjõudluse tõttu on ülestöötamiskulud minimaalsed ja taasmetsastamine on lihtsam ja kiirem.

Metsa asukoht

Metsa asukoht on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutavad metsa hinda, sest see võib avaldada mõju nii metsa puistu ja puidu kvaliteedile kui ka selle kasutusvõimalustele.

Metsa asukoht mõjutab metsa puistu ja puidu kvaliteeti, sest erinevatel piirkondadel kasvavad erinevad puuliigid ja puistud on erinevas vanuses ja seisukorras. Näiteks võib mets, mis asub linnaprojektide lähedal, olla väärtuslikum kui mets, mis asub maapiirkonnas, sest linnaprojektide läheduses kasvavad tavaliselt parema kvaliteediga puuliigid ja puistud on nooremad ja paremas seisukorras. Lisaks sellele võivad mõjutada metsa puistu ja puidu kvaliteeti ka erinevad kliimatingimused, nagu päikese käes viibimise aeg, niiskus ja pinnase koostis.

Metsa asukoht mõjutab ka metsa kasutusvõimalusi, sest see võib määrata, millised tegevused metsas on võimalikud ja milliseid tulusid metsaomanik saab. Näiteks võib mets, mis asub linnaprojektide lähedal, olla atraktiivne ehituseks või muuks linnakeskkonda sobivaks kasutuseks, samas kui maapiirkonnas asuv mets võib olla sobilikum pikaajaliseks kasutamiseks või müügiks metsaomanikele, kes soovivad metsa pikaajaliselt kasutada või müüa. Lisaks sellele võivad metsa kasutusvõimalused sõltuda ka sellest, kui lähedal asub teisi kasutusvõimalusi pakkuv infrastruktuur, näiteks teed, raudteed või linnad.

Metsa asukoht mõjutab ka seda, kui hõlpsalt on metsaomanikul võimalik metsa müüa või üürida. Näiteks võib linnaprojektide lähedal asuv mets olla väärtuslikum ja hõlpsamini müüdav või üüritav, kui mets, mis asub maapiirkonnas, sest linnaprojektide lähedal on tavaliselt suurem nõudlus metsamaa järele. Samuti võivad metsa asukoha läheduses asuvad linna- või maapiirkonna hinnad mõjutada metsa hinda, sest need võivad anda märku metsa võimalikust turuväärtusest.

Metsa aluspind

Kinnistu hind sõltub suurel määral sellest, kui viljakas on metsa aluspind, tuntud ka kui boniteet. Boniteet määrab, kui hästi suudab mets toota kvaliteetset puistut ja mõjutab seeläbi metsa hinda. Kõige viljakamad mullad on esimese ja teise klassi boniteediga, mille tõttu on nende aluspindadega metsa hind kõrgem. Vähem tootlikud on viienda klassi mullad, mille tõttu on nende aluspindadega metsa hind madalam. Boniteet on tähtis metsamaa arendamise ja uuendamise seisukohast, sest see näitab, kui hästi mets suudab toota puistut ja muud tulusid.

Metsa kasvukoha tüüp

Metsa hinda mõjutavad kasvukoha tüübid on erinevad metsad, millel on erinevad mullastik ja aluspind. Kõdusoo metsad tekivad pikaajalise kuivenduse tulemusel, samas kui laanemetsad on keskmise niiskuse ja toitumistingimustega. Lammimetsad kasvavad üleujutusaladel ja sisaldavad peamiselt lehtpuid, samas kui loometsad tekivad õhukestele karbonaatsetele muldadele. Nõmmemetsad on aeglaselt kasvavad ja sisaldavad hõret puistut, samas kui palumetsad asuvad maapinna kõrgematel osadel. Salumetsad kasvavad viljakatel ja niiskusrikkatel muldadel, samas kui soometsad on ligi 30 cm paksuse turbahorisondiga. Soostunud metsad on tasasel pinnasel kasvavad ja sürjametsad paiknevad suvel läbikuivaval mullal.

Metsamaa ost

Põllumaa ost

Metsa majandamine

Metsa majandamine on tegevus, mille eesmärk on planeerida, koordineerida ja jälgida metsas toimuvaid tegevusi, et saavutada kindlad eesmärgid ja objektiivid. 

metsamaa ost

Meie teenused

Põllumaa müük

Ostame kokku erinevat tüüpi põllumaad üle kogu Eesti.

Metsa müük

Ostame metsa ja metsamaad erineva asukoha ja boniteediga.

Raieõiguse müük

Ostame raieõiguse ning teostame vajalikud metsamajandus tööd.

Metsamajanduskava

Koostame  ja aitame koostada metsamajanduskava.